Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 3 правил та умов нанесення знака відповідності технічним регламентам»

ПРОЕКТ

Вноситься
Кабінетом Міністрів України

 

В. ГРОЙСМАН

“     ”                                 2017 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Митного кодексу України

(щодо торговельного захисту)

______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 1. Внести до Митного кодексу України(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552 із наступними змінами) такі зміни:
 2. У пункті 4 частини другої статті 271 слово «спеціальне» замінити словом «захисне».
 3. У статті 275:

у пункті 1 частини першої слова «спеціальне мито» замінити словами «захисне мито»;

частини третю, четверту, п’яту викласти в такій редакції:

«3. Захисне мито встановлюється:

1) відповідно до Закону України «Про захисні заходи»;

2) відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України.

 1. Антидемпінгове мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист від демпінгового імпорту».
 2. Компенсаційне мито встановлюється відповідно до Закону України «Про захист від субсидованого імпорту».».
 3. Частину дев’яту статті 280 викласти в такій редакції:

«9. Особливі види мита нараховуються за ставками, встановленими рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про застосування антидемпінгових, компенсаційних або захисних заходів, відповідно до законів України «Про захист від демпінгового імпорту», «Про захист від субсидованого імпорту», «Про захисні заходи».».

 1. У статті 281:

частину другу після слів «окремими законами» доповнити словами «або за результатами захисного розслідування».

у частині п’ятій слова «спеціальних заходів» замінити словами «захисних заходів».

 1. Статтю 306 доповнити новим пунктом четвертим такого змісту:

«4) гарантування у формі депозиту або боргового зобов’язання на підставі рішень Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі відповідно до Законів України «Про захист від демпінгового імпорту», «Про захист від субсидованого імпорту» та «Про захисні заходи».».

 1. Главу 46 після статті 317 доповнити новою статтею 3171 у такій редакції:

«Стаття 3171. Гарантування у формі депозиту або боргового зобов’язання

 1. Внесення суми на депозит здійснюється у валюті України.
 2. Відсотки на суму депозиту не нараховуються.
 3. Кошти на депозит можуть вноситись за місцем знаходження органів доходів і зборів, які здійснюють митне оформлення товару, щодо імпорту якого Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі прийнято рішення про запровадження внесення коштів на депозит.
 4. Рішення щодо повернення, часткового повернення або стягнення коштів, внесених на депозит, приймається Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі.
 5. Порядок внесення коштів на депозит та їх повернення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.».
 6. Частину другу статті 452 після слів «узгоджених дій» доповнити знаками і словами:

«, а також центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики  економічного розвитку і торгівлі для цілей порушення та проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та захисних розслідувань або переглядів, а також здійснення діяльності під час забезпечення захисту прав та інтересів України та суб’єктів господарської діяльності України на зовнішніх  ринках, в тому числі в торговельно-економічній сфері в рамках Світової організації торгівлі та міжнародних договорів України.».

       ІІ.  Прикінцеві положення.

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 1. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

 

 

Голова Верховної Ради                                                               А. ПАРУБІЙ

             України                                                                           

 

 

Залишити коментар