Яка продукція підлягає обов`язковій сертифікації в Державній системі сертифікації?

Сертифікації підлягає продукція, яка:
 • виготовлена в Україні;
 • ввозиться в Україну і позначена виробником як відповідна чинним в Україні нормативним документам
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як відповідна, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинним в Україні нормативним документам на аналогічну продукцію;
 • ввозиться в Україну, не позначена виробником як відповідна і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинним в Україні нормативним документам.

Що таке Державна система сертифікації ?

Сертифікат Державної системи сертифікації - документ, який підтверджує, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам щодо її якості та безпеки і внесена до реєстру сертифікованої продукції на території України (Реєстру Державної Системи сертифікації).

Сертифікація - це процедура, (діяльність третьої сторони, незалежної від виробника (продавця) та споживача продукції) спрямована на підтвердження відповідності певних товарів і послуг стандартам якості. Сьогодні це поняття об'єднує здійснення низки заходів (включаючи експертизу та випробування), за результатами яких видається сертифікат відповідності міжнародного або внутрішньодержавного зразка, який і засвідчує факт відповідності товарів і послуг встановленим в законодавчому порядку вимогам і нормам України

Система сертифікації - це система, яка має власні правила, процедури і управління для проведення сертифікації відповідності.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України " Про стандартизацію і сертифікацію" (ст.14) на Державний Комітет України з питань технічного регулювання та споживчої практики (раніше - Держстандарт України ) , який є Національним органом з сертифікації України , покладено створення та забезпечення функціонування державної системи сертифікації продукції , яка називається - Державна Система сертифікації (раніше - Система УкрСЕПРО).

В даній системі проводиться як обов'язкова, так і добровільна сертифікація

Роботи з сертифікації продукції та систем управління якістю в державній системі сертифікації України виконуються відповідно до вимог серії стандартів Державної Системи сертифікації.

Сертифікація продукції може бути обов'язковою і добровільною. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» обов'язковій сертифікації підлягає продукція (товари , роботи , послуги) , на яку законодавчими або нормативними документами встановлено обов'язкові вимоги щодо безпеки для життя і здоров'я споживачів , а також їх майна та навколишнього середовища. Обов'язкова сертифікація проводиться виключно в Державній системі сертифікації і включає перевірку і випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності і наноситься знак відповідності.

Порядок проведення сертифікації продукції містять задану в загальному випадку:

 • подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
 • аналіз наданої документації;
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження виробництва;
 • атестацію виробництва продукції, що сертифікується або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір , ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензії;
 • видачу сертифіката відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
 • визнання сертифіката відповідності, виданого іноземним органом;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;
 • інформацію про результати робіт з сертифікації.

Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням з заявником на початок робіт з сертифікації . Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції , її кількості , стану виробництва та інших вихідних даних.

За позитивних результатів випробувань, в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії  можуть видаватися такі види сертифікатів :

- Сертифікат на одиничний виріб;

- Сертифікат на партію продукції ( на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів) , відібраних від партії в порядку і кількості , визнаними органом з сертифікації ) ;

- Сертифікат на продукцію, що випускається серійно протягом встановленого терміну (видається органом з сертифікації і включає обстеження виробництва або атестацію виробництва або сертифікацію системи якості див. таблицю).

Схема сертифікації продукції, що випускається серійно

Строк дії сертифікату відповідності

Сертифікація продукції за схемою з аналізом

документації, представленої заявником

до 1 року

Сертифікація продукції за схемою з аналізом документації , представленої заявником ( без обстеження виробництва )

Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва

до 2 років

Сертифікація продукції за схемою з атестацією виробництва

до 3 років

Сертифікація продукції за схемою з сертифікацією системи управління якістю виробництва

до 5 років

 

Що таке добровільна сертифікація в Україні?

Навіть якщо Ваша продукція не входить до переліку обов'язкових для сертифікації , ви можете підвищити її конкурентоспроможність і відповідно рівні продажів на ринку , пройшовши добровільну сертифікацію .

В процесі добровільної сертифікації, що проводиться в Державній системі сертифікації, визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, які вказані Заявником. Як правило , це повинні бути вимоги безпеки , приведені в нормативних документах , що діють в Україні .

Орган сертифікації та випробувальна лабораторія проводять компетентну оцінку відповідності продукції. При позитивному результаті, оформляють сертифікат відповідності та реєструють у Реєстрі державної системи сертифікації .

Що Вам дає добровільна сертифікація?

 • привабливість продукції для споживача
 • конкурентоспроможність продукції
 • переваги при участі в тендерах
 • впевненість виробника чи постачальника продукції в її якості.

Добровільна сертифікація в Державній системі сертифікації здійснюється згідно з вимогами ДСТУ 3413-96 , і включає наступні основні етапи:

 • подача заявки та супровідної документації на продукцію до органу сертифікації ;
 • аналіз поданої документації та прийняття рішення органом сертифікації за заявкою щодо можливості та схеми проведення сертифікації ;
 • обстеження або атестація виробництва, або оцінку чи сертифікацію системи управління якістю , якщо це передбачено схемою сертифікації ;
 • відбір , ідентифікація зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз отриманих результатів;
 • у разі позитивних результатів - оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація в Реєстрі Державної системи сертифікації;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Що таке обв`язкова сертифікація продукції в Україні?

Обов'язкова сертифікація проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів ( НД) виключно в державній системі сертифікації .

Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними НД, а за відсутності цих документів - методами , що визначаються органами з сертифікації або органом , який виконує його функції

Яка продукція підлягає обов'язковій сертифікації?

Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (в державній системі сертифікації), внесена в офіційний "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту України 01.02.2005 № 28 (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746. Повний «Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» є у вільному доступі у мережі Internet.  http://www.dssu.gov.ua

Що таке взаємне визнання результатів робіт з сертифікації?

Україною укладено двосторонні міжурядові Угоди про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації , стандартизації та метрології. Ці угоди укладені з країнами - колишніми республіками СРСР , з якими Україна має загальну ( гармонізовану ) нормативну базу. На даний момент орган по сертифікації може видавати свідоцтво про визнання сертифіката , зареєстрованого в національних системах сертифікації Азербайджану , Вірменії , Білорусі , Грузії , Казахстану , Киргизстану , Молдови, Росії , Таджикистану , Туркменістану , Узбекистану. На підставі іноземного сертифіката відповідності та протоколу випробувань (за умови , що продукцію випускається за гармонізованим стандартам ) видається свідоцтво про визнання . У всіх інших випадках необхідно проводити роботи з сертифікації.

Апеляції і скарги

1 Порядок подання апеляцій

1.1 Апеляція повинна подаватися у письмовій формі на ім'я керівника ООВ «НВП «ДІН ЛТД» протягом місяця після отримання заявником рішення або інформації про дії Органу, які заявник бажає оскаржити.

Заявником можуть бути оскаржені такі дії та рішення:

 • відмова у прийнятті до розгляду заявки на сертифікацію;
 • прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності;
 • відмова у видачі свідоцтва про визнання відповідності;
 • призупинення або скасування сертифіката відповідності;
 • порушення правил і процедур сертифікації;

Апелянтом можуть бути також оскаржені інші дії ООВ «НВП «ДІН ЛТД», що стосуються сертифікації, якщо вони призвели до порушення його прав та інтересів.

1.2 Апеляція подається за наявності у заявника рішення ООВ «НВП «ДІН ЛТД» або при вчиненні Органом дій, які, на погляд заявника, призводять до порушення його прав та інтересів у сфері сертифікації.

1.3 В апеляції повинна бути чітко викладена її суть. До апеляції додаються всі документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції, як правило:

 • листування щодо спірного питання між заявником та ООВ «НВП «ДІН ЛТД»;
 • протоколи випробувань продукції;
 • зразки або фотознімки продукції;
 • технічна документація на продукцію (у разі потреби).

Комісія може вимагати надання інших документів, що необхідні для розгляду апеляції.

1.4 Розгляду не підлягають апеляції від одного і того ж апелянта з одного і того ж питання, якщо вперше по апеляції рішення було прийняте.

2 Реєстрація апеляцій

Усі апеляції, за винятком тих, що надійшли з порушенням вимог, зазначених у п.6.1 цієї процедури та тих, за якими неможливо встановити авторство, підлягають обов’язковій реєстрації. Реєстрація апеляцій здійснюється відповідно до вимог НД ІН № 005-13 "Інструкція з документаційного забезпечення" до відповідного журналу «Реєстрації скарг» (Додаток № 1).

Апеляції, які визнані Комісією обґрунтованими, додатково реєструються Представником керівництва з якості у журналі коригувальних та запобіжних дій, який ведеться відповідно до вимог НД ПР № 008-13 "Процедура управління коригувальними та запобіжними діями". При цьому,у графі характер невідповідності вказується короткий зміст апеляції.

3 Порядок розгляду апеляцій

Апеляція (претензія), що надійшла, повинна бути проаналізована керівником ООВ «НВП «ДІН ЛТД», при цьому визначається чи відноситься апеляція до діяльності з сертифікації ООВ «НВП «ДІН ЛТД».

Зареєстрована в установленому порядку апеляція та інші матеріали, що надійшли разом з нею, передаються голові Комісії ООВ «НВП «ДІН ЛТД».

Голова Комісії доручає членам Комісії попередньо розглянути й опрацювати апеляцію, а в разі потреби, підготувати пропозиції щодо формування тимчасового складу Комісії.

Комісія розглядає апеляцію у термін не пізніше одного місяця після її реєстрації ООВ «НВП «ДІН ЛТД». Якщо в місячний термін вирішити порушені в апеляції питання неможливо,

Голова Комісії встановлює додатковий термін для її розгляду. При цьому загальний термін розгляду апеляції не може перевищувати сорока п’яти днів.

Головує на засіданнях комісії її голова. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник.

Під час розгляду апеляції заявник (його представники), а також  представники ООВ «НВП «ДІН ЛТД» мають право виступати, задавати питання, давати відповіді, робити заяви, коментувати факти, що викладені в наданих документах і матеріалах.

У разі виникнення обставин, за яких член Комісії може бути визнаний як зацікавлена сторона по відношенню до конкретного апелянта, то в розгляді цієї апеляції він участі не бере і засідання Комісії проходить без нього.

Обговорення результатів розгляду апеляції проводиться на закритому засіданні комісії тільки її членами у складі, достатньому для прийняття відповідного рішення (не менше двох третіх складу комісії).

Протоколи засідань комісії повинні чітко і коротко описувати суть апеляції, зміст усіх запитань, відповідей і виступів.

За результатами обговорення та розгляду апеляції комісією виноситься рішення, яке приймається на закритому засіданні більшістю голосі. У разі рівного розподілу голосів “за “ та “проти”, голос Голови є вирішальним.

Якщо комісія визнає дії або рішення ООВ «НВП «ДІН ЛТД» неправомірними, то вона приймає рішення про обґрунтованість апеляції і приймає рішення щодо усунення Органом допущеного порушення та скасування прийнятого ним рішення.

Якщо комісія визнає дії або рішення ООВ «НВП «ДІН ЛТД» правомірними, то вона приймає рішення про відмову заявнику у задоволенні апеляції.

Рішення комісії повинні бути підписані головою комісії і всіма її членами.

Рішення комісії письмово доводиться до сторін, які брали участь у розгляді апеляції.

У разі незгоди однієї із сторін з рішенням комісії воно може бути оскаржене, залежно від системи сертифікації в Національному агентстві України з акредитації або Національному органі з сертифікації України. При цьому до апеляції додаються документі, пов’язані з предметом конфлікту.

Рішення Національного агентства України з акредитації чи Національного органу України з сертифікації може бути оскаржене в судовому порядку згідно з чинним законодавством.

Протоколи засідань комісії та відповідні рішення зберігаються в ООВ «НВП «ДІН ЛТД» протягом десяти років.

4. Порядок управління претензіями (скаргами)
4.1 Вхідні дані

Скарги, що надходять на адресу ООВ «НВП «ДІН ЛТД» від заявників, Національного Органу України з сертифікації, органів державного управління, страхувальників, інших сертифікаційних органів, органів з акредитації тощо, відносяться до скарг на адресу ООВ «НВП «ДІН ЛТД» від зовнішніх джерел.

Всі скарги, зазначені в цьому пункті, направляються тільки в письмовому вигляді (лист, факс, повідомлення по електронній пошті або рапорт).

ООВ «НВП «ДІН ЛТД» підтверджує отримання скарги та сповіщає подавця скарги про результати розгляду скарги.

При отриманні скарги вона аналізується ООВ «НВП «ДІН ЛТД» з метою визначення, чи стосується претензія діяльності ООВ «НВП «ДІН ЛТД», якщо так, то ця скарга з відповідною резолюцією Директора Органу направляється Представникові керівництва з якості та відповідному виконавцю для виконання. Отримавши скаргу, виконавець (до якого відноситься скарга) здійснює необхідні дії відповідно до вимог цієї Процедури і інформує Представника керівництва з якості про виконану роботу.

Якщо претензія стосується діяльності організації, що сертифікована ООВ «НВП «ДІН ЛТД», то під час перевірки скарги повинна розглядатися результативність функціонування СУЯ сертифікованої організації.

По всім скаргам, що стосуються діяльності сертифікованих організацій ООВ «НВП «ДІН ЛТД» направляє відповідний запит на адресу цієї організації.

4.2 Реєстрація претензій (скарг)

Усі скарги, що надходять до ООВ «НВП «ДІН ЛТД» реєструються відповідно до вимог НД ІН 005-13 "Інструкція з документаційного забезпечення" у відповідному журналі «Реєстрації скарг».

4.3 Опрацювання претензії (скарги)

Причинами скарг, як правило, можуть бути:

 • невідповідності, допущені під час виконання робіт або оформленні документа;
 • неадекватність нормативних документів;
 • неадекватність управління роботою, наданням послуг або процесом;
 • невиконання вимог органу з призначення/акредитації;
 • недотримання Кодексу аудитора.

Скарга, що надійшла, повинна бути проаналізована керівником ООВ «НВП «ДІН ЛТД». При цьому визначається:

 • чи відноситься скарга до діяльності ООВ «НВП «ДІН ЛТД»;
 • чи є необхідні ресурси і повноваження для розроблення і впровадження ефективних дій щодо скарги (наприклад, скарга надійшла в ООВ «НВП «ДІН ЛТД», а ефективні дії по ній можуть бути розроблені або впроваджені тільки за участю Національного органа України з сертифікації).

Зареєстрована скарга аналізується керівником ООВ «НВП «ДІН ЛТД» з метою:

 • визначення, чи дійсно скарга є недоліком в роботі ООВ «НВП «ДІН ЛТД»;
 • встановлення причини появи скарги;
 • розроблення необхідних коригувальних і запобіжних дій.

Аналіз проводиться на основі нормативних документів, що визначають вимоги до відповідної роботи або послуги. Під час аналізування скарги необхідно розглядати:

 • причину появи скарги;
 • взаємопов'язані функції/процес, що стосуються скарги;
 • фінансові витрати, які необхідні для управління скаргою;
 • підготовку персоналу.

Внаслідок аналізування скарги може бути прийняте рішення про:

 • задоволення скарги повністю;
 • задоволення скарги частково,
 • не задоволення скарги.

Критерієм для прийняття рішення є правомірність скарги по відношенню до вимог, що пред'являються до відповідної роботи, послуги або документа.